ข้อมูล อบต

ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวง-

มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539

วิสัยทัศน์

     “การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

     1.) พัฒนาแหล่งน้ากิน น้าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ากินให้พอเพียงตลอดปี

     2.) พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

     3.) ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้

     4.) ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว

     5.) จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

     6.) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7.) จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

     8.) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 1,180 748 893 1,641 คน
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 391 357 386 743 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย 663 495 567 1,062 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 453 510 513 1,023 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 192 225 273 498 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 285 329 383 712 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 1,862 994 1,280 2,274 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ 184 255 270 525 คน
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 1,127 857 879 1,736 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 578 385 476 861 คน
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 171 193 252 445 คน
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 126 165 186 351 คน
หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 280 277 293 570 คน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 1,048 514 703 1,217 คน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 1,258 672 843 1,515 คน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 101 129 146 275 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 223 ตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอยู่ห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ประมาณ10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 105

กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทางจากอำเภอหัวหิน และใช้ระยะเวลาประมาณ

2 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ              ติดต่ออำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต้                  ติดต่อตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ทิศตะวันออก        ติดต่อเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

     ทิศตะวันตก          ติดต่อเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรขี ันธ์

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมีพื้นที่ทั้งหมด 95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย

มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่เป็นบางพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 - 33

องศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ 23 – 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออก-

เฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้เกินฤดูกาล 3 ฤดู คือ

     ฤดูร้อน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง

     ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ

60 - 70 มม.

     ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ

24 - 25 องศาเซลเซียส

การเมืองการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหาร-

ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวง-

มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539

     บุคลากรทางการเมือง ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน และ สมาชิกสภา อบต. จำนวน  30  คน

     ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลไม่เกิน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย

ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ

ข้อบังคับของราชการ ประกอบด้วย

     1. นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     2. นายแก่นนคร ขุนสงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     3. นายวันเพ็ญ  เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     4. นายสายัณห์ ทองประดิษฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม จำนวน 1,785 ครัวเรือน,พาณิชยกรรม ,

การปศุสัตว์ , รับจ้าง และการอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/

ครัวเรือน/ปี

ด้านการเกษตร ใช้พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 25,600 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ

     พืชไร่ เช่น สับปะรด นอกจากนั้นก็มีการปลูก อ้อย , มะม่วง , ขนนุ , ฝรั่ง , ผักสวนครัว และ

มีการปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 785 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 23,345 ไร่

     พืชสวน เช่น มะพร้าว มะม่วง ขนุน กล้วยน้ำหว้า กล้วยหอม มะนาว ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก

378 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 1,130 ไร่

     พืชผัก เช่น มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ฟักทอง กระเพรา มะเขือเปราะ ว่านหางจระเข้

แตงกวา ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 282 พื้นที่ปลูกประมาณ 987 ไร่

     ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง มะลิ ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ

13 ไร่

     ไม้ยืนต้นอื่น เช่น ต้นสัก ไม้ยืนต้นอื่น จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 5 ไร่

ด้านการปศุสัตว์ เกษตรกรจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพ

การเกษตรอื่น ๆ สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมาก ได้แก่ โค จำนวน 2,211 ตัว ไก่ จำนวน 4,432 ตัว สุกร จำนวน

341 ตัวเป็ด จำนวน 838 ตัว แพะ จำนวน 347 ตัว ห่าน จำนวน 11 ตัว กระต่าย จำนวน 20 ตัว

จำนวนเนื้อที่การผลิตประมาณ 82 ไร่ ปริมาณการผลิตของสัตว์ 8,200 ตัว

(หมายเหตุ ข้อมูลเกษตรกร ณ วันที่ 27 มกราคม2554)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     มีปั้มน้ำมันและก๊าซ                                           4   แห่ง

     มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่                          2   แห่ง

     มีโรงงาน                                                        2   แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน

     กลุ่มอาชีพ                                        จำนวน     8   กลุ่ม

     กลุ่มออมทรัพย์                                  จำนวน    16   กลุ่ม

     กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด                   จำนวน     1   กลุ่ม

     กลุ่มเกษตรกรทำไร่หินเหล็กไฟ              จำนวน     1   กลุ่ม

     กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด                              จำนวน    8   กลุ่ม

     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                            จำนวน    3   กลุ่ม

มวลชนจัดตั้ง

     ลูกเสือชาวบ้าน                                    จำนวน    1   รุ่น

     ไทยอาสาป้องกันชาติ                            จำนวน    1   รุ่น

     อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                       จำนวน    1   รุ่น

     กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ              จำนวน    2   รุ่น

     อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                  จำนวน    6   กลุ่ม

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  แห่ง คือ

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. วังโบสถ์               หมู่ที่  2

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองตะเภา          หมู่ที่  4

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองคร้า             หมู่ที่  5

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองซอ               หมู่ที่  6

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองเหียง           หมู่ที่  7

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. อนุบาลหัวหิน        หมู่ที่  9

     มีโรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง ประกอบด้วย 

     - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์                              หมู่ที่  2

     - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา                         หมู่ที่  4 (โรงเรียนขยายโอกาส ถึง ม.3)

     - โรงเรียนสมถวิล ห้วยมงคล                       หมู่ที่  4 (โรงเรียนเอกชน)

     - โรงเรียน บ้านหนองคร้า                           หมู่ที่  5

     - โรงเรียนบ้านหนองซอ                             หมู่ที่  6

     - โรงเรียนบ้านหนองเหียง                           หมู่ที่  7

     - โรงเรียนอนุบาลหัวหิน                             หมู่ที่  9

     มีศูนย์ข้อมูลตำบล  4  แห่ง

     มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  5  แห่ง 

การศึกษาในระบบ

ตารางแสดงจำนวนครูและนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา


หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555

การศึกษานอกระบบ  มี   1   แห่ง

     - มีครู                                                      1   คน 

     - มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน               3   คน

     - มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน     28   คน 

     - มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน        43   คน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

( ประชากรในเขตตำบลหินเหล็กไฟ ส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชน 99.75% )

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     มีถนนลาดยางตัดผ่านตำบล สายหัวหิน – หนองพลับ – ห้วยสัตว์ใหญ่(ป่าละอู) และมีถนนลาดยาง

สายบายพาส ชะอำ – ปราณบุรี ตัดผ่านตำบล สะดวกต่อการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี

การโทรคมนาคม

    การบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ ยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน สำหรับครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านใช้

จำนวน 600 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ จำนวน 3,000 ครัวเรือน

การไฟฟ้า

     ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 16 หมู่บ้านแล้ว แต่ยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน สาเหตุเนื่องจากปลูกบ้านอยู่

ห่างไกลกันเกินไป และปลูกบ้านเป็นหย่อม ๆ ตามไร่ตามสวน ยากต่อการขยายแนวเขตไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 4,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล

การสาธารณสุข

     - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ   จำนวน   1   แห่ง

     - มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด                        จำนวน   3   คน

     - ลูกจ้าง                                                       จำนวน   9   คน

     - มีผู้ป่วยมาใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 40  คน/วัน 1,200  คน/เดือน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ที่พักสายตรวจ     จำนวน   1   แห่ง

     ตำรวจชุมชน       จำนวน   1   แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำน้ำ,ลำห้วย                  5   แห่ง

     บึง,หนอง                       1   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย                            32   แห่ง

     บ่อน้ำตื้น                        3   แห่ง

     บ่อโยก                        10   แห่ง

     ประปาหมู่บ้าน                12   แห่ง

     ถังเก็บน้ำ                      13   แห่ง

     อ่างเก็บน้ำ                      2   แห่ง

     จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด   2,402   ครัวเรือน