ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : การบริการของ อบต.หินเหล็กไฟ อยู่ในระดับใด