หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม ข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!