คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนผังขั้นตอนร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หินเหล็กไฟ
คู่มือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช.