วันที่ประกาศหัวข้อ
23 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดี จำนวน ๔ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567