แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
27 พฤษภาคม 2567จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อปพร. คันสีส้ม ยื่ห้อมิตซูบิชิหมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๖๔๔๕ จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ห้องคณะผู้บริหาร,ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ห้องรับรองประชาชนและห้องตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อปพร. คันสีส้ม ยื่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ

การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567