การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของ อบต.หินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล