ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 17 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565