ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 11 results.
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563