ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 10 results.
รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประจำปี 2562