มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 13 results.
ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ประกาศ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ