การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
มาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564