การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
มาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564