แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ.2566-2570
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561- 2565
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561- 2564