รายงารบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด ประจำปี 2566

 ประเภท : การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง