ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 526
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 ศูนย์31 พฤษภาคม 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๔ สายทาง ภายในตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566