ข้อบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง