ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-3) พ.ศ.2543

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง