ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง