แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

9 มกราคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโรงเรือน โดยกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนปละประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง กิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ โดยทีมงานจากธนาคารขยะ ม. 7 บ้านหนองเหียง ณ ลานจัดกิจกรรม เส้นทางวัดนิโครธาราม 
โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะต่างๆ การนำขยะไปรีไซเคิล รวมทั้งได้ลงมือคัดแยกขยะประเภทต่างๆอีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!