โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหิน

15 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหิน
*****************************************************************
โดยอำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นำโดยนายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เจ้าหน้าที่
และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระพรรษา (28 กรกฎาคม 2563) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน
 
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!