โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ปัญหาหลักของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไทยยังเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ สินค้าและบริการส่วนมากยังขาดการพัฒนาและการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาด ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นได้ จึงทำให้จำหน่ายสินค้าได้ในราคาต่ำ ซึ่งสาเหตุหลักสำคัญเป็นเพราะผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจของความสำคัญของการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  ดังนั้น กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  จึงเห็นความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง