โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส การทำงานให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง