ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำเดือน มีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 
ประจำเดือน มีนาคม 2565 
 
เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร และนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ มาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!