ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาษีป้าย-

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

เนื่องจากยังมีผู้เป็นเจ้าของป้าย / ผู้ครอบครองป้าย ที่ใช้ป้ายในการประกอบการค้า หรือ โฆษณาเพื่อหารายได้ ที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายดังกล่าว จึงต้องการประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลป้ายและชี้แจงให้ท่านผู้ที่จะต้องเสียภาษีป้ายที่ยังไม่ได้แสดงแบบรายการภาษีป้าย เร่งดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีตามกฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง