กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566

28 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา การลอยเคราะห์ ทุกข์โศก โรคภัย ให้ลอยไปกับสายน้ำและขอบคุณน้ำ ที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอขอบพระคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน / ท่าน สส.จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ / ท่าน สจ.อนุชา ฆังคัสสะ และผู้ประกอบการในตำบลหินเหล็กไฟ / เจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในบริเวณงาน จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหัวหิน /เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยบริการประชาชนตำบลหินเหล็กไฟ/ มูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน/เจ้าหน้าที่ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!