ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

29 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดำเนินการสำรวจภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลป้ายสำหรับผู้ประกอบการที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายเพื่อ ประกอบการค้าหรือโฆษณาเพื่อหารายได้ ในเขตพื้นที่หมู่ที่  9,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ให้ความสะดวกในการเข้าสำรวจข้อมูลดังกล่าวของพนักงานสำรวจตามสมควร และแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะดำเนินการสำรวจในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง