ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังน้ำพลาสติก

20 มิถุนายน 2559
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการจัดซื้อถังน้ำพลาสติก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง