มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-13 of 13 results.
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 2564