ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 11-15 of 17 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗