แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 36 results.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี 2565