การจัดส่งญัตติและกระทู้ถามเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558

5 มกราคม 2558
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

       ตามที่สภา อบต.หินเหล็กไฟ ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2558 นั้น ในการนี้หากสมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ ประสงค์จะเสนอญัตติ และ/หรือ กระทู้ถาม ให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม จัดส่ง ณ สำนักงานเลขานุการสภาฯ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2558 เพื่อเสนอประธานสภาฯ พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง