คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง เมือ่มาติดต่อราชการ