แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ปข ๘๑-๖๔๔๕ จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ห้องคณะผู้บริหาร,ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ห้องรับรองประชาชนและห้องตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อปพร. คันสีส้ม ยื่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อผ้าประดับและกรอบใส่รูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ

แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566