แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 15 results.
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของอบต.หินเหล็กไฟ
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ ของอบต.หินเหล็กไฟ
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2563