ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2560 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนธันวาคม 2558
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 ธันวาคม 2559 แก้ไขรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 ธันวาคม 2559 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 พฤศจิกายน 2559 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 พฤศจิกายน 2559 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กันยายน 2559 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนกันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กันยายน 2559 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนสิงหาคม 2560
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2559 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนสิงหาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กรกฎาคม 2559 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2559 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนมิถุนายน 2560
ไม่มีข้อมูล!!