ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ตุลาคม 2556 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกันยายน 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 กันยายน 2556 รายงานรายรัย-รายจ่ยเดือนสิงหาคม 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 สิงหาคม 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 กรกฎาคม 2556 รายงานรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 มิถุนายน 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤษภาคม 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนเมษายน 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 เมษายน 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคม 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มีนาคม 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมกราคม 2556