ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 กันยายน 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 สิงหาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 กรกฎาคม 2561 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กรกฎาคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กรกฎาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มิถุนายน 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 พฤษภาคม 2561 แก้ไขรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤษภาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 เมษายน 2561 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2