ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2560 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนกันยายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 กันยายน 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กันยายน 2560 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนสิงหาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2560 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 สิงหาคม 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 กรกฎาคม 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2560 รายงานรายรับรายจ่ายเดือนมิถุนายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 มิถุนายน 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 พฤษภาคม 2560 รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560