ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มิถุนายน 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 พฤษภาคม 2561 แก้ไขรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤษภาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 เมษายน 2561 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 เมษายน 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 มีนาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2561 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561