ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 เมษายน 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 เมษายน 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 มีนาคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 กุมภาพันธ์ 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2561 สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มกราคม 2561 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2561 แก้ไขรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ธันวาคม 2560 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2560 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560