ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 เมษายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 มีนาคม 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กุมภาพันธ์ 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มกราคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2561 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 พฤศจิกายน 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561