ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มิถุนายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 มีนาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 มกราคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มิถุนายน 2563 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563