ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 27 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 24 มีนาคม 2565 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 พฤศจิกายน 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1