ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 พฤศจิกายน 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มิถุนายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3