ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 18 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565