ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 6 กรกฎาคม 2566 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ2566 สำหรับงบรายจ่ายค้างจ่าย ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 18 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565