ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2565 ประกาศแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 กันยายน 2565 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 มิถุนายน 2565 ปรับปรุงแผนใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ครั้ง1
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 24 มีนาคม 2565 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564